• Αρχική
  • Ακαδημαϊκή δραστηριότητα
  • Πτυχιακές εργασίες

  Ολοκληρωμένες Πτυχιακές Εργασίες

  
Ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος για έλεγχο συσκευών στον τομέα |   ολοκληρωμένη, προπτυχιακή
Επιβλέπων: , Αναστάσιος Νταγιούκλας
Περίληψη

Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση συσκευής η οποία θα δέχεται φωνητικές εντολές και θα τις επεξεργάζεται καταλλήλως, έτσι ώστε να σταλούν μέσω τοπικού δικτύου Ethernet στον κεντρικό υπολογιστή του σπιτιού, ο οποίος με τη σειρά του θα ελέγχει συγκεκριμένες συσκευές κάνοντας χρήση κατάλληλα ανεπτυγμένου λογισμικού. Συνοπτικά, το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την έρευνα για κατάλληλο υλικό για την υλοποίηση του κυκλώματος (μικρόφωνο, προενισχυτής, ADC – Analog-to-Digital Converter, FPGA – Field Programmable Gate Array), καθώς και την ορθή διασύνδεσή του. Η κατάλληλη επεξεργασία του σήματος στο FPGA θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ορθά δομημένων IP πακέτων, έτσι ώστε να αποσταλούν μέσω Ethernet. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελείται από την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού, το οποίο θα δέχεται τα πακέτα και θα αναγνωρίζει τις αντίστοιχες φωνητικές εντολές κάνοντας χρήση βιβλιοθηκών του SAPI – Speech Application Programming Interface της Microsoft. Στη συνέχεια θα ελέγχει ένα κύκλωμα διαχείρισης οχτώ relay μέσω σειριακής θύρας.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2010/08
Περιγραφή  

Σχεδιασμός και εξομοίωση σε υψηλό επίπεδο του συστήματος μετάδοσης του πρωτοκόλλου IEEE 802.11 για υλοποίηση σε FPGAs |   ολοκληρωμένη, προπτυχιακή
Επιβλέπων:
Περίληψη

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, είναι να σχεδιαστεί και να εξομοιωθεί σε υψηλό επίπεδο τμήμα του πρωτοκόλλου ασύρματης πρόσβασης IEEE 802.11, και συγκεκριμένα το σύστημα μετάδοσης του πρωτοκόλλου (transmitter). Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου υποσυστήματος θα γίνει χρησιμοποιώντας την γλώσσα ImpulseC, η οποία επιτρέπει την αυτόματη παραγωγή κώδικα για υλοποίηση σε υλικό χρησιμοποιώντας FPGAs. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, θα χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες υλοποιήσεις σε C του πρωτοκόλλου IEEE 802.11.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2010/06
Περιγραφή  

Καταγραφή της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και επιχειρήσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων |   ολοκληρωμένη, προπτυχιακή
Επιβλέπων:
Περίληψη

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, καταγράφηκαν και αντιστοιχήθηκαν οι απαιτήσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας και των υπαρχόντων κανονισμών, με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2005 για την ασφάλεια πληροφοριών.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 2008/10
Περιγραφή  

Σχεδιασμός και Υλοποίηση σε FPGA Σύγχρονων Συναρτήσεων Κατακερματισμού |   ολοκληρωμένη
Επιβλέπων: Παρασκευάς Κίτσος, Νικόλαος Βώρος
ΠερίληψηΟι αλγόριθμοι κρυπτογραφίας χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες και παρέχουν τους μηχανισμούς για την ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών και γενικότερα την εξασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα μια συνάρτηση κατακερματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ψηφιακή υπογραφή, στην ακεραιότητα και την αυθεντικοποίηση. Στις υλοποιήσεις αλγορίθμων κρυπτογραφίας σε υλικό και σε εφαρμογές που απαιτείται μικρή κατανάλωση ενέργειας, το βασικότερο πρόβλημα είναι η ανάπτυξη μιας βελτιστοποιημένης σε απόδοση-κόστος μεθόδου υλοποίησης, δηλαδή μια υλοποίηση με το μικρότερο δυνατό χώρο κάλυψης υλικού, που να καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια για συγκεκριμένες απαιτήσεις ταχύτητας υπολογισμού. Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχους την μελέτη συναρτήσεων κατακερματισμού και την υλοποίηση τους σε FPGA ολοκληρωμένο.

Υλοποίηση Εφαρμογής με τη Βιβλιοθήκη OpenCV και Επιτάχυνσημε Εξειδικευμένες μονάδες Hardware |   ολοκληρωμένη, προπτυχιακή
Επιβλέπων:
Περίληψη

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα πρέπει: να αναπτυχθεί μια εφαρμογή υπολογιστικής όρασης με χρήση της OpenCV, να μετρηθεί ο χρόνος που καταναλώνεται από τον επεξεργαστή στις επιμερους functions, να προταθεί μια κατάλληλη διαστρωμάτωση του κώδικα που να επιτρέπει στις functions αυτές να μεταφερθούν κάτω από το όριο ενός hardware abstraction layer και να υλοποιηθεί μέρος των συναρτήσεων αξιοποιώντας το hardware μιας snart cameras.Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο |   ολοκληρωμένη, προπτυχιακή
Επιβλέπων: Δρ Παναγιώτης Αλεφραγκής, Δρ Νικόλαος Βώρος
Ομάδα υλοποίησης: Αλέξανδρος Σπουρνιάς
Περίληψη

Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι να αναπτυχθεί μια εφαρμογή για παρακολούθηση σε κινητές συσκευές δεδομένων που μεταδίδονται από μετεωρολογικό σταθμό σε πραγματικό χρόνο.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής θα μελετηθεί ο τρόπος λειτουργίας μετεορολογικού ιστού με σκοπό τη συλlογή δεδομένων για την αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού. Θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα Android εφαρμογή η οποία θα συλλέγει και θα παρουσιάζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή θα ελεγχθεί τόσο σε έξυπνα κινητά όσο και σε tablets.ESDA